Családi pótlék utalása 2022

Családi pótlék utalása 2022: itt vannak a pontos dátumok!

Családi pótlék utalása 2022: itt vannak a pontos dátumok!

Családi pótlék utalása 2022 – A rászorultsági alapon járó támogatások között az egyik legismertebb és legfontosabb a családi pótlék, az amely a korábbiakkal ellenben manapság két jogcímen folyósítható utalása pedig minden hónapban érkezik, amennyiben iskolába jár a gyermek. Ekkor előtte nevelési támogatásként vehető igénybe, amely utána pedig beiskolázási támogatás jogcímén illeti meg a jogosultakat. Szükségességét nyilvánvalóan a nehéz anyagi körülmények indokolják, amelyek több tényezőre vezethetőek vissza. Ezzel kapcsolatban friss híreket a FACEBOOKON olvashatsz!

Családi pótlék utalása 2022

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!

Időszak : Családi pótlék utalása 2022
Banki jóváírás

várható időpontja

2022. január február 02. (szerda)
2022. február március 02. (szerda)
2022. március április 04. (hétfő)
2022. április május 03. (kedd)
2022. május június 02. (csütörtök)
2022. június július 04. (hétfő)
2022. július augusztus 02. (kedd)
2022. augusztus augusztus 23. (kedd)
2022. szeptember október 04. (kedd)
2022. október november 03. (csütörtök)
2022. november december 02. (péntek)
2022. december 2023. január 03. (kedd)

Tehát a postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2- de legfeljebb 4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

Ezt korábban emelni akarták azonban ezt sajnos nem szavazták meg, és ezért maradt az összeg.Ki az aki jogosult erre a nevelési ellátásra?

Abban az esetben jogosultak nevelési ellátásra, ha:

 • ha a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • akkor, ha a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • abban az esetben ha, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • amennyiben a szülővel együtt élő élettárs, és ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, illetve akkor ha a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,
 • illetőleg ha a nevelőszülő, és a gyám,
 • illetve akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),
 • akkor ha a gyermekotthon vezetője és a gyermekotthonban nevelt,
 • illetve akkor ha a szociális intézmény vezetője és az intézményben elhelyezett

Ezekben a felsorolt esetekben jogosult nevelési ellátásra. Feltéve, ha legalább egy pont teljesül.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.

A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

 1. a) mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

Kit kell saját háztartásban nevelt gyermeknek tekinteni?

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt, aki a szülővel (ügyféllel) életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak nap közben kerül ki. Ezen túlmenően saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki

 1. a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az ügyfél háztartásán kívül,
 2. b) akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy
 3. c) aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik.
300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!