4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

ÚJDONSÁG! Azonnali 4 ezer forintos kedvezményt kap VILLANYSZÁMLÁJÁBÓL, ha ezt elintézni!

Az NKM Áramszolgáltató Zrt.
„Csatlakozzon hozzánk 2019.03.18. – 2019.05.31.”
nyereményjáték

A promóciós időszakban teljesíti a 2. pontban meghatározott feltételeket és esetében
nem áll fenn valamely, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5.
pont), a következő garantált nyereményben részesül:

– papír alapú számlázási mód választása esetén egyszeri 2.000 Ft, azaz kétezer forint bruttó
összegű áramdíj jóváírás*
– elektronikus számlázási mód választása esetén egyszeri 4.000 Ft, azaz négyezer forint bruttó
összegű áramdíj jóváírás*

*Az áramdíj jóváírás, mint garantált nyeremény egyösszegben kerül jóváírásra a Játékosnak
az NKM Áramszolgáltató Zrt.-nél vezetett – felhasználó azonosítóhoz tartozó – szerződéses
folyószámláján. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. a garantált nyereményt a nyertesek havi
áramszámlájában, az áramszámla teljes összegének erejéig jóváírja mindaddig, amíg a
nyeremény teljes körűen felhasználásra nem kerül. Az áramdíj jóváírás csak a sorsolást
követő 10. munkanap után kiállított áramszámlában szereplő díjak jóváírására használható fel,
annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton nem fizethető ki.
3.2. Sorsolás útján kiosztott nyeremények
Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő Játékosok között, akik a promóciós időszakban
teljesítik a 2. pontban meghatározott feltételeket és esetükben nem áll fenn valamely, a
jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), a következő
nyereményeket sorsoljuk ki:
2019. március 18. – 2019. március 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 3 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. április 1. – 2019. április 30. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 4 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. május 1. – 2019. május 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 4 db okos óra
 3 db 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint értékű vásárlási utalvány.
2019. március 18. – 2019. május 31. időszakban érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést kötöttek között:
 3 db elektromos roller
Amennyiben egy Játékos több felhasználási hellyel is rendelkezik, annyi felhasználási hellyel
vesz részt a nyereményjátékban, amennyi darab felhasználási helyre érvényesen létrejött és
hatályos Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződést
kötött.

A nyereményjátékban résztvevő Játékos ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy
abban az esetben, ha az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel megkötött Egyetemes szolgáltatás
keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződését felmondja, és nem köt más
ingatlanra szerződést az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel, a nyeremény áramszámlában történő
jóváírására, továbbá kisorsolás esetén a 3.2. pontban meghatározott nyeremények átvételére
a szerződés felmondását követően nincs mód. Így az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel fennálló
villamosenergia ellátási jogviszonya megszüntetésével a nyertes a részére még jóvá nem írt,
illetve ki nem fizetett nyereményösszegről, továbbá át nem adott nyereményről véglegesen és
visszavonhatatlanul, mindenfajta kártérítési, kártalanítási, megtérítési stb. igény nélkül
lemond.
Az áramszámla jóváírás nyeremény másra nem átruházható, az áramszámla jóváírás, az
utalvány és a tárgyi nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterhet az NKM
Áramszolgáltató Zrt. viseli.
3.3. Választható kedvezmény
A nyereményjátékban részt vevő Játékos, aki a promóciós időszakban teljesíti a 2. pontban
meghatározott feltételeket és esetében nem áll fenn valamely, a jelen részvételi- és
játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), jogosult arra, hogy hozzájárulása esetén
további választható kedvezményben részesüljön.
Otthon szolgáltatás: A Játékos – kifejezett hozzájáruló nyilatkozata esetén – az Europ
Assistance Irish Branch biztosító közreműködésével OtthonSOS Plusz háztartási
vészelhárítási biztosítási szolgáltatást VAGY a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. biztosító
közreműködésével Otthon Gondoskodás Családi Balesetbiztosítás Extra csomag
szolgáltatást vehet igénybe, oly módon, hogy a választható kedvezményt igénybe vevő
Játékos részére az NKM Áramszolgáltató Zrt. 25%-os díjkedvezményt az éves biztosítási
díjból. Ezt olyan formában teszi, hogy az első 3 hónap díjmentes, a fennmaradó 9 hónapban
pedig teljes díjat fizet az ügyfél. A biztosítási szerződés a hatálybalépést követően bármikor
felmondható.
A kiválasztott szolgáltatás kockázatviselésének legkorábbi időpontja a tényleges vételezés
megkezdését követő hónap első napja. A választott biztosítási szolgáltatásról a Játékos
minden esetben, a szolgáltatás megrendelését követően írásos tájékoztatást kap.
4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése
A játék nyerteseit közjegyző jelenlétében, online sorsolással sorsoljuk ki az alábbi
időpontokban:
2019. április 12.
1
2019. május 6.
2019. június 10.
A sorsolások helyszíne: NKM Áramszolgáltató Zrt. székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

1 A sorsolás időpontja 2019. április 8. napjáról 2019. április 12. napjára változott.
A Szervező a sorsolások alkalmával nyereménytípusonként 3 (három) tartalék nyertest sorsol
ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek
sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre
abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék
nyertes bármely – jelen részvételi- és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg
és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére a sorsolást követő
60 napon belül nem jelentkezik.
A nyereménysorsolást követően a Szervező e-mailben, telefonon, vagy postai levél útján
felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot a szerződésben megadott fenti elérhetőségek
egyikén, legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A nyertesek nevét és
lakóhelyének városnevét Szervező közzéteszi a www.nkmaram.hu/nyertesek oldalon.
A 3. pont szerinti nyeremények átadása
A nyertes a nyereményt a kapcsolatfelvételt követően egyeztetett NKM Áramszolgáltató Zrt.
ügyfélszolgálati irodában veheti át a sorsolástól számított 60 napon belül. Az átadás-átvételről
a Szervező jegyzőkönyvet készít, amelyben a nyeremény átvételét és az átvétel időpontját a
nyertes aláírásával igazolja. A nyeremény átvételével járó esetleges utazási költségek a
nyertest terhelik.
A garantált nyeremények átadása az áramszámlában történő jóváírás formájában történik a
3.1. pontban részletesen meghatározottak szerint.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények átadásáról a médiában (sajtó, televízió
stb.) beszámoljon, illetve a nyereményt nyilvános program keretében adja át a nyertesnek,
melynek során kép és videó anyag is készülhet. Ennek során a nyertesek neve, képmása a
médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó
anyagokban megjelenhet.
5. A nyereményjátékból való kizárás
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a jelen részvételi- és játékszabályzat
feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el vagy
azzal kapcsolatosan kifogást emel.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a 6. pontban meghatározottak szerint
személyes adatai jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése,
továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a sorsolás időpontjában nem rendelkezik az
NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes szolgáltatás
keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a promóciós időszakban
érvényesen létrejött és hatályos szerződésének felmondását kezdeményezi.
A nyereményjátékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül az a lakossági
fogyasztónak minősülő természetes személy, aki 2019. március 18. napja előtt már
rendelkezett az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel érvényesen létrejött és hatályos Egyetemes
szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéssel.
Az a Játékos, akinek a sorsolás időpontjában 30 napon túl fennálló áramszámla tartozása van,
vagy előrefizetős mérővel rendelkezik az NKM Áramszolgáltató Zrt.-nél, kizárásra kerül a
játékból.
6. Adatkezelés és adatvédelem
A nyereményjátékban résztvevő Játékos a 2. pontban részletezett bármilyen formában történő
Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási szerződéskötéssel és a
jelen részvételi- és játékszabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen
nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben
történő Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához és a Lebonyolító részére történő
továbbításához, továbbá hozzájárul a 4. pont szerinti esetekben képmásának nyilvánosságra
hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra.
A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre a
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmitajekoztatasok alatt található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.
A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan
kezelik.
Amennyiben az Egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia-vásárlási
szerződést kötő lakossági fogyasztónak minősülő természetes személy nem fogadja el a jelen
részvételi- és játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen
nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben
történő Szervező általi kezeléséhez, felhasználásához és a Lebonyolító részére történő
továbbításához, a nyereményjátékban nem vesz részt.
7. Egyéb kikötések
A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételiés játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indokolás
nélkül megváltoztassa.
A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a www.nkmaram.hu weblap
termékek, szolgáltatások – online megoldások menüpontjában teszi közzé.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
A nyereményjátékban résztvevő Játékos minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra
is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem
érvényesíthetők.
Szervezőt a vásárlási utalványokon vásárolt termékekért, azok minőségéért, hibáiért, a
teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, Szervező ezzel kapcsolatban
mindennemű felelősségét kizárja.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és
feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.