100 EZER forint 1 gyermekre, 150 ezer 2 gyermekre, már igényelhető a támogatás >>>

Viszonylag új állami támogatás, amit csak alig páran ismernek, pedig 1 gyermekes szülőknek is adják!!!

Új jogintézményt vezettek be a nehéz helyzetben lévő, sérült gyermekét otthon nevelő szülők részére. A GYOD-ot a vér szerinti szülő vagy az örökbefogadó szülő is jogosult igénybe venni.

Annak a szülőnek, aki súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodó szülő részére jár a GYOD.
Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg, azonban kérelemmel élhet a járási hivatal felé, hogy több gyermekére tekintettel a GYOD összegének másfélszeresét állapítsák meg számára.

Egy gyermekre azonban csak egyetlen szülő kérheti meg a GYOD-ot.

Szülőn kívül más is igénybe veheti a GYOD-ot?

Más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára csak akkor állapítják meg a GYOD-ot, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel már megállapították, de a szülő meghalt, vagy:

a szülői felügyeleti joga (Ptk. 4:186. § (1) a),c),e)vagy h)pontja vagy 4:186. § (2) alapján) szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált a szülő. Ebben az esetben a szülő egészségi állapotára figyelemmel fennálló akadályozottság tényét és várható időtartamát a járási hivatal szakértő szakvéleménye alapján állapítja meg.
Ki a tartósan beteg gyermek és ki az önellátásra képtelen gyermek?

Tartósan beteg az a gyermek a GYOD-ra vonatkozó jogszabály szerint, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Önellátásra képtelen a gyermek esetében a gyerek önellátásra képtelen állapotát orvosszakértőnek szakvéleményben kell megállapítani ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szülő a GYOD-ot.

Hat év feletti gyermek esetén az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló vizsgálatot legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti el.
Hat év alatti gyermek esetében szakorvosnak kell igazolni a tényt.

Mennyi a GYOD összege?

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben 100 000 forint. Ezt követő években a költségvetési törvény határozza majd meg az összegét. Több gyermek esetében a másfélszerese kerül megállapításra, azaz 150.000.-Ft.

Abban az esetben, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül a gyermekre tekintettel, akkor a bruttó összeg különbözetet fogja kézhez kapni.

Kivéve csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást ha azt nem a GYOD-ra jogosító gyermekre tekintettel állapították meg.
Belszámít a GYOD a nyugdíjba?

A GYOD folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy – kivéve a nyugdíjast, akinek nem vonnak belőle nyugdíj járulékot- az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Mikor nem jogosult a szülő GYOD-ra?

Ha a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve

köznevelési intézmény tanulója vagy nappali felsőoktatásban vesz részt, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy az óvoda v. a nappali ellátást nyújtó szociális intézményi, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ez csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
Ha rendszeres pénzellátásban részesül a fentebb részletezetteken, a táppénzen kívül, és annak összege meghaladja a GYOD összegét.

Ha a gyermek szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja, kivéve az otthon történő munkavégzést.

Mikor szüntetik meg a GYOD-ot?

Legfontosabb esetek, ha a az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy a szülő a kötelezettségét nem teljesíti, az otthon gondozott gyermek meghal.
Nyugdíj rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás mellett is jár a GYOD?

Igen, ha a jogosultság keletkezését megelőző napon a GYOD-ra volt jogosult, és a jogosultság kezdőnapját megelőző 20 éven belül a GYOD-ra, illetve súlyos fogyatékos hozzátartozó miatti ápolási díj szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága együttesen összeszámítva legalább 10 évig fennállt.

300 EZER Ft személyi hitel 5 perc alatt bárlistásoknak is, kattintson!

Vélemény, hozzászólás?